DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

Đăng lúc: 14:10:44 25/06/2019 (GMT+7)

PHÂN CÔNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QLCL VÀ TỔ QLCL BỆNH VIỆN PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ

 

STT

Họ và Tên

Các tiêu chí phụ trách

Số lượng tiêu chí

1

Hoàng Sỹ Khoa

B4.1; B4.2; C3.1; D1.1; D1.2; D1.3; D2.2; D2.4; D3.1; D3.2; D3.2; E2.1

12

2

Lương  Minh Hiệu

B1.1; B1.2; B1.3; B2.1; B2.2; B2.3; B4.3; B4.4

08

3

Hoàng Thị Tâm

A4.5; C4.5; C4.6; C6.1; C6.2; C6.3; C7.1; C7.2; C7.3; C7.4; C7.5

11

4

Đỗ Văn Quang

A4.3; B3.1; C3.2

03

5

Đinh Sỹ Tài

B3.2; B3.3; B3.4; D2.1; D2.3; D2.5

06

6

Lê Hữu Trường

A1.1; A1.2; A1.3; A1.5; A4.6

05

7

Quách Đức Cường

C4.1; C4.2; C4.3; C4.4; C10.1; C10.2

06

8

Hoàng Thị Huệ

E1.1; E1.2; E1.3

03

9

Bùi Thị Khuyến

A2.1; A2.2; A3.1; A3.2; A4.1; A4.2

06

10

Lê Ngọc Dưỡng

C5.1; C5.2; C5.3; C5.4; C5.5

05

11

Trần Văn Bình

C1.1; C1.2; C2.1; C2.2

04

12

Nguyễn Thanh Bình

A1.4; A2.3; A2.4; A2.5

04

13

Quách Lương Thân

A1.6

01

14

Nguyễn Thị Mai Hương

C8.1; C8.2

02

15

Lê Hữu Hiệp

C9.1; C9.2; C9.3; C9.4; C9.5; C9.6

06

                                                                                                                       

                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG