Thông tư 30/2020/TT-BYT

Đăng lúc: 15:20:27 01/03/2021 (GMT+7)

 

Thông tư số 30/2020/TT-BYT - 31/12/2020 của Bộ Y tế Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ