MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC, LAO DỘNG NĂM 2019

Đăng lúc: 22:03:19 14/08/2019 (GMT+7)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Kèm theo Nghị định 161/2018NĐ-CP

ngày 29tháng 11năm 2018 của Chính phủ)

 

                                        ……………..., ngày …...….. tháng.... …….năm 2019

 

(Dán ảnh 4x6)
(3)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

    Vị trí dự tuyển(1): ………………………………..………………………

    …………………………………………………………….………………

    Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………

    ……………………………………………………….……………………

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:…………………………..…. ............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:………….....…................................................................

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………….……………….. Tôn giáo:…………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:……..........……,,… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:……..…

Số điện thoại di động để báo tin:………………………………. Email:……….……………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………........

…………………………………………................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..…………………………...…………

..............................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):……………………………………..…………………………..……….

..............................................................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe:……………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:………………………..…………………………………...…………

Trình độ văn hóa:………………………………………..……………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………..……..………Loại hình đào tạo:……………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thc đào tạo

Xếp loại bng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: …………………………………………………………...………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có ghi chính xác thuộc đối tượng ưu tiên nào)

…………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

  

                       NGƯỜI VIẾT PHIẾU
                          
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chc, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.