KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHIẺ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2019

Đăng lúc: 13:47:27 30/08/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:      /BVNT-KH

    Như Thanh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019

 

          Thực hiện công văn số 2318/SYT-VP ngày 29/8/2019 của Sở Y tế Thanh Hóa, về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2019.

          Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh xây dựng kê hoạch đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019 như sau.

          1. Mục đích yêu cầu:

          - Tổ chức cho cán bộ viên chức, lao động nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019 trên tinh thần vui tươi, an lành, tiết kiệm.

          - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cơ quan và con người trong dịp nghỉ lễ.

          - Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu 24/24h đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

          2. Nội dung:

          - Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế; Sở Y tế Thanh Hóa về đảm bảo nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019 2019 đến toàn thể cán bộ viên chức lao động trong đơn vị. Kịp thời nắm bắt và xử lý những vấn đề phát sinh phức tạp trong đơn vị.

          - Phòng KHTH phối hợp với các khoa, phòng tổ chức phân công, bố trí các ban trực trong dịp nghỉ lễ, đảm bảo công tác thường trực 24/24 đúng ca kíp đúng vị trí chuyên môn.

          - Khoa dược cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế đảm bảo cho công tác khám và điều trị phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

          - Các khoa, phòng kiểm tra đảm bảo chế độ bảo quản trang thiết bị, tài sản, ngắt điện, khoá cửa trước khi về nghỉ.

          - Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo tình thình cấp cứu, tai nạn, thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp nghỉ lễ về Sở Y tế theo quy định.

          Các Ban trực báo cáo kịp thời các vấn đề nổi cộm, phát sinh trong ca trực về Sở Y tế theo địa chỉ: Văn phòng Sở Y tế, số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba đình, Thành phố Thanh Hóa. (E-mail: tranhuyquangth@yahoo.com.vn), mọi thông tin liên hệ với đồng chí Trần Huy Quang chánh văn phòng Sở Y tế Thanh Hóa, điện thoại 0912.253.934; đồng chí Lê Hữu Uyển trưởng phòng nghiệp vụ y sở y tế Thanh Hóa, điện thoại 0916.815.360.

          Trên đây là kế hoạch đảm bảo nhiệm vụ khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019 của bệnh viện đa khoa Như Thanh. Yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, lao động nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc

- Các khoa, phòng.

- lưu văn thư