LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46 NĂM 2019

Đăng lúc: 15:18:05 07/11/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Như Thanh, ngày 07 tháng 11 năm 2019

               

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46

(11/11/2019 - 17/11/2019)

Thứ

Ngày

Nội dung

Bộ phận chuẩn bị

Cấp chủ trì

Thành phần

Thời gian triển khai

Địa điểm

2

11/11/2019

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

3

12/11/2019

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

Giao ban điều dưỡng trưởng khoa

Phòng điều dưỡng

Trưởng phòng điều dưỡng

Toàn thể điều dưỡng trưởng khoa

14h-16h

Phòng điều dưỡng

4

13/11/2019

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

5

14/11/2019

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

6

15/11/2019

Giao ban toàn viện

KHTH

Ban Giám đốc

Toàn thể bệnh viện

7h30-7h15

Hội trường tầng 3

7

16/11/2019

Ngày nghỉ tuần

 

 

 

 

 

CN

17/11/2019

Ngày nghỉ tuần

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

     

GIÁM ĐỐC

      -

BGD

     

      -

Các khoa, phòng

         

      -

Lưu KH