LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 NĂM 2021

Đăng lúc: 10:54:42 02/04/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Như Thanh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 NĂM 2020

Thứ

Ngày

Nội dung

Bộ phận chuẩn bị

Cấp chủ trì

Thành phần tham gia

Thời gian triển khai

Địa điểm

2

05/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

Tham gia khám bệnh tại PK số 6

Khoa khám bệnh

 

Bs Khoa

13h – 16h30

Phòng khám số 6

3

06/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

Đi buồng  thăm khám bệnh nhân nặng; Kiểm tra các khoa, phòng

Trưởng khoa

Giám đốc

Giám đốc, TPKHTH, TP điều dưỡng, Tr.khoa hệ nội, BS phụ trách BN; ĐD trưởng khoa hệ nội

Sau giao ban

HSCC-Nhi; Khoa nội, Khoa T.nhiễm

Tham gia khám bệnh tại PK số 3.

Khoa khám bệnh

Giám đốc

 Giám đốc

Sau đi buồng thăm khám BN

Phòng khám số 3

4

07/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h15-7h45

Hội trường tầng 2

Đi buồng  thăm khám bệnh nhân nặng; Kiểm tra các khoa, phòng

Trưởng khoa

Phó Giám đốc

Phó giám đốc, TPTCHC, Tr.khoa hệ ngoại sản, BS phụ trách BN; ĐD trưởng khoa hệ ngoại sản

Sau giao ban

Ngoại- LCK; Khoa Phụ sản

5

08/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

Kiểm thảo tử vong

KHTH

Phó giám đốc

Toàn thể BS, ĐD trưởng, TK dược, Ban trực ngày 04/3/2021

14h – 16h30

Hội trường tầng 3

6

09/4/2021

Giao ban toàn viện

KHTH

Ban Giám đốc

Toàn bệnh viện

7h45-8h

Hội trường tầng 3

7

10/4/2021

Ngày nghỉ tuần

 

 

 

 

 

CN

11/4/2021

Ngày nghỉ tuần

 

 

 

 

 

PHÒNG KHTH

     

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

 

 

 

Đoàn Mạnh Huân